BAM

Nicholas Payton, người có sự tôn trọng sâu sắc nhất, đã thách thức tôi tiếp tục một bài tweet khá…